zapraszamy wszystkie przedszkolaki z gminy do udziału w konkursie „Figury matematyczne świetnie znamy i krajobraz Polski z nich układamy”

Publiczne Przedszkole Tęczowe Kredki w Plewiskach
serdecznie zaprasza dzieci 5 i 6-letnie
do udziału w konkursie gminnym pt.:

„Figury matematyczne świetnie znamy
i krajobraz Polski z nich układamy”

REGULAMIN KONKURSU

CELE

1) Nawiązanie współpracy między placówkami, integracja dzieci.
2) Upowszechnienie wśród najmłodszych piękna przyrody ojczystej, zamiłowania do Polskiej przyrody.
3) Kształtowanie postawy patriotycznej u dzieci.
4) Kreatywne wykorzystanie wiedzy matematycznej do stworzenia krajobrazów Polski.
5) Zachęcanie do eksploracji związków między matematyką a otaczającym nas światem.
6) Rozwijanie wrażliwości artystycznych dzieci.
7) Tworzenie prac plastycznych z wykorzystaniem figur geometrycznych oraz różnych technik plastycznych.
8) Wzmacnianie poczucia dumy i wiary we własne osiągnięcia poprzez udział w konkursie i prezentację własnych prac.

ORGANIZATOR

Publiczne Przedszkole Tęczowe Kredki
ul. Fabianowska 100
62-064 Plewiska
tel.: 722 110 107
KOORDYNATORKI KONKURSU: Eliza Patecka i Monika Świerczyk

WARUNKI UCZESTNICTWA
1) Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 5 i 6-letnich uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Komorniki.
2) Każde przedszkole lub oddział przedszkolny może wytypować maksymalnie 3 uczestników konkursu.
3) Zgłoszenie uczestników następuje poprzez dostarczenie do organizatora (do Publicznego Przedszkola Tęczowe Kredki) pracy konkursowej dziecka z uzupełnioną „kartą zgłoszenia” – najpóźniej do 30.04.2024 r. (wtorek).
4) Praca dziecka powinna być podpisana w widocznym miejscu imieniem, nazwiskiem, wiekiem dziecka oraz nazwą przedszkola/ oddziału przedszkolnego.
5) Uczestnicy wykonują pracę plastyczną z wykorzystaniem figur geometrycznych, w połączeniu z dowolnymi technikami plastycznymi na temat piękna przyrody polskiej, krajobrazów Polski.
6) Praca konkursowa powinna być w formacie A4 lub maksymalnie A3, płaska.
7) Organizatorzy zapewniają dla wszystkich uczestników konkursu dyplom w formie elektronicznej lub wysłany drogą pocztową (po wcześniejszym zgłoszeniu takiej chęci).
Dla dzieci które zajmą 3 pierwsze miejsca – zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe. ( do odebrania w siedzibie placówki/ zostaną wysłane pocztą)
8) Organizatorzy zapewniają dla wszystkich nauczycieli przygotowujących dzieci do konkursu podziękowanie w formie dyplomu w formie elektronicznej do samodzielnego wydrukowania, bądź wysłane drogą pocztową (po wcześniejszym wyrażeniu takiej chęci)
9) Zgłoszenie dziecka do konkursu jest równoważne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestników w celu zamieszczenia w Internecie listy laureatów, wykorzystanie zdjęć lub nagrań na stronie przedszkola oraz lokalnej prasie.

PRZEBIEG I ORGANIZACJA KONKURSU

Wszystkie prace dostarczone organizatorowi zostaną zaprezentowane od dnia 08.05.2024r.w galerii w filii Biblioteki Publicznej Gminy Komorniki
ul. Grunwaldzka 612 A
62-064 Plewiska
Prace konkursowe zostaną poddane ocenie jury, która wybierze pierwsze 3 miejsca.
Ogłoszenie wyników nastąpi 08.05.2024r. poprzez wywieszenie informacji obok galerii prac dzieci w bibliotece oraz poprzez stronę internetową przedszkola Tęczowe Kredki.
Po zakończeniu konkursu prace dzieci będą wywieszone w galerii w bibliotece przez około 2 tygodnie.
Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć prac konkursowych oraz do zatrzymania przekazanych prac.

KRYTERIA OCENY
1.Oceny prezentacji konkursowych dokonuje Jury powołane przez organizatora konkursu, w którego skład wchodzą:
– Pani Emilia Koronka- działaczka środowiskowa, emerytowana nauczycielka wychowania wczesnoszkolnego i plastyczka.
– Pani Jolanta Trąpczyńska- kierownik biblioteki w Plewiskach
– Pani Izabela Steca- pracownik biblioteki w Plewiskach
– Eliza Patecka – koordynator konkursu, nauczyciel w przedszkolu Tęczowe Kredki w Plewiskach
– Monika Świerczyk – koordynator konkursu, nauczyciel w przedszkolu Tęczowe Kredki w Plewiskach

2. Dokonując oceny Jury bierze pod uwagę:
– samodzielność wykonanej pracy,
– dobór i połączenie technik,
– oryginalność pomysłów
– zgodność z tematem konkursu (użycie figur geometrycznych, pokazanie krajobrazów Polskich)

Szczegółowych informacji udziela:
Eliza Patecka – eliza.p@teczowekredki.pl
Monika Świerczyk – monika.swierczyk@teczowekredki.pl